Personvernerklæring

1. VÅR PERSONVERNERKLÆRING
CHRIS BOROWIAK behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre advokattjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne ta imot oppdrag, løse oppdrag og levere andre avtalte tjenester. Dersom du samtykker til det, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål.Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

2. HVA ER EN PERSONOPPLYSNING?
En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

3. HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG?
CHRIS BOROWIAK ( Org.nr.: 996 058 425, Økernveien 38b, 0576 Oslo ), er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?
CHRIS BOROWIAK  behandler blant annet opplysninger som navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, og IP-adresser. Opplysningene behandles til følgende formål;

4.1. BESVARE HENVENDELSER
Vi behandler kontaktinformasjon og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning), herunder «GDPR» artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Vi vurderer det slik at dette er nødvendig for å behandle din henvendelse.

4.2. KLIENTADMINISTRASJON
Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid og kostnad som er påløpt i en sak registreres i vårt regnskapssystem. For virksomhetskunder er dette hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining), mens det for privatkunder anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

4.3. KUNNSKAPSFORVALTNING
Ved kunnskapsforvaltning foretas full anonymisering. Behandlingsgrunnlaget er vår interesse i å nyttiggjøre utarbeidet kunnskap i videre rådgivning, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

4.4. FAKTURERING
Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura. For privatkunder benyttes vedkommendes private postadresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendig for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

4.5. SAMARBEID MED LEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE
Vi behandler kontaktinformasjon i den utstrekning dette er nødvendig for å administrere avtaleforholdet og for å oppfylle avtalen, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

4.6. IT-DRIFT OG SIKKERHET
Personopplysninger lagret i våre IT-systemer er tilgjengelige for oss og våre leverandører i forbindelse med systemoppdatering, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. den legitime interessen angitt ovenfor) og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artikkel 32 og 6 nr. 1 bokstav c. Leverandørene opptrer i henhold til inngått databehandleravtalen og under vår instruks.

4.7. NETTSIDEN OG INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av CHRIS BOROWIAK hjemmeside: www.borowiak.no. Formålet med dette er å føre statikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester. På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler.

5. HVORDAN SIKRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
CHRIS BOROWIAK  har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett.I samarbeid med våre leverandører av saksbehandlingssystem, datatjenester, nettside mv. foretas løpende vurderinger for å ivareta sikkerheten omkring lagring av innsamlet informasjon.

6. NÅR SLETTER VI PERSONOPPLYSNINGENE?
CHRIS BOROWIAK oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester.

7. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED?
Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, eller med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.Der det utleveres særlig sensitive opplysninger til 3. part, skjer dette kun etter særskilt, skriftlig fullmakt. En slik fullmakt kan når som helst kalles tilbake.

8. DINE RETTIGHETER
Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn i, og retting og sletting av de personopplysningene vi har lagret på deg. Når det gjelder kravet om sletting, er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode. Dette innebærer at informasjon innsamlet i anledning utførelsen av fototjenester, VRtjenester normalt kun vil bli slettet når behovet for oppbevaring av opplysningene opphører.

9. KONTAKT OSS
Send oss gjerne en e-post til chris@borowiak.no hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google